I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A szappantanfolyam.hu. (a továbbiakban, mint Szolgáltató):
Név: Duzmath Ágnes EV.
Székhely: 1118, Budapest, Kruspér utca 3.
Cégjegyzékszám:  
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság
Adószám:  
Telefonszám: +36 70 6060969
, E-mail: [email protected], weboldal: http://www.szappantanfolyam.hu

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldal adatvédelmi oldalán (http://www.szappantanfolyam.hu/adatvedelmi-tajekoztato).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az esetleges változásokról időben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben kérdése merült fel jelen az adatvédelmi közleménnyel kapcsolódóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és írja meg!

A Szolgáltató elkötelezett A felhasználók, ügyfelek és partnerek személyes adatainak védelmében. Kifejezetten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

A Szolgáltató adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, valamit törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A statisztikai adatok a személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A tanfolyami szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatokat a Felhasználók önkéntesen adják meg saját döntésük eredményeképpen.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat – a törvény eltérő rendelkezésének hiányában -, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti ( Info tv. 6. § (5) bekezdés ).

Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A tanfolyamok igazolása érdekében az Adatkezelő a tanfolyamra jelentkezés során megadott személyes adatokat az adatfelvételtől számított 10 évig, az általános elévülési időn belül megőrzi, ezt követően pedig törli őket.

III. Az adatkezelők, adatfeldolgozók

Adatkezelő (adatkezelés célját meghatározza)
Szolgáltató:
név: Duzmath Ágnes EV:
telefonszám: +36 70 6060969
cím: 1118 Budapest, Kruspér utca 3.

A jelentkezési folyamat során megadott adatokat kizárólag számlaírásra használjuk.

A szolgáltató a weboldal a statisztikai szoftver- és hírlevélküldő szoftver üzemeltetőjével (adatfeldolgozókkal) szerződésben áll, mely szerint a Szolgáltatóval szerződött fél kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, és a Szolgáltató által átadott adatokat harmadik félnek nem adhatja át, és azokat biztonságosan tárolja.

Adatfeldolgozó (akik az adatok technikai feldolgozását végzik):
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
https://privacy.google.com/
Mailchimp , The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Kapcsolatfelvételi űrlap: https://mailchimp.com/contact/
Adatkezelési irányelvek: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Mailchinp és GDPR: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr

IV. Az adatok köre, felhasználása, tárolása

IV/ 1. A jelentkezések során megadott / tárolt adatok
A tanfolyamra való jelentkezés során történik az önkéntesen megadott adatok mentése. A kezelt adatok a következőket tartalmazzák: Vezetéknév és keresztnév, Számlázási cím, Telefonszám, E-mail cím

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatok: A weboldalon önkéntes feliratkozással lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra, tájékoztatás kérés céljából. A hírlevélre feliratkozott felhasználó a hírlevélben található linkre kattintva törölheti e-mail címét a hírlevél feliratkozók listából. A hírlevélküldés céljából a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezelt adatok: Név E-mail cím

A webszerver által naplózott fájlok: Az weboldal webszervere felé küldött lekérdezéseket a webszerver automatikusan naplózza, és átmenetileg tárolja. Erre a webszerver megfelelő és biztonságos működése miatt van szükség. A naplózott adatok 1 hónap után automatikusan törlődnek: IP cím, böngésző típusa

IV./2 Adattárolás
A Szolgáltató a megfelelő intézkedésekkel gondoskodik az adatok  megfelelő rendelkezésre állásáról, adatok integritásáról, védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megsemmisüléstől.

IV/3. Mi a süti?
A weboldal a működéséhez – mint szinte minden más weboldal is – süti(ke)t (anglul: cookie(s)-t) használ, melyek a felhasználó készülékén (számítógép, tablet, moboltelefon) és kerül tárolásra.

A süti / cookie egy rövid adatot tartalmazó file. Ezt a weboldal küldi a böngésző számára mely azt eltárolja. A weboldal ezzel azonosítja a felhasználó által indított munkameneteket. A cookie segítségével a weboldal bizonyos dolgokat megjegyez a felhasználóról (bizonyos beállításokat, pl nyelvet, oldallátogatást,  pl. ha lecsukott egy felnyíló ablakot, akkor az nem jelenik meg újra. A munkamenet azonosításához használt un. session cookiek érvényessége a munkamenet befejezéséig tart.

A weboldal a sütik által tárolt / kapott információkat személyazonosság megállapítására nem használja fel. Kizárólag azzal a céllal kerül használatara a süti, hogy felismerje az adott látogatóhoz kapcsolódó munkamenetet (phpsessid cookie), cookiek elfogadását (cookie_notice_accepted, érvényessége egy hónap), lecsukott felnyíló ablakot (mcpopup_closed) valamint, hogy – a harmadik fél -, Google Inc. weboldal látogatottsági statisztikát készítsen a Google Analytics-szel és remarketing céllal. (_ga, _git, _gat cookiek)  harmadik fél által elhelyezett cookik-ról bővebben tájékozódhat a weboldalunk: Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245
A szolgáltató ezt a weboldal a felhasználói élmény javításának valamint a weboldal fejlesztésének céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató böngészőjében maradnak.

Sütik engedélyezése, eltávolítása: Amennyiben elfogadja, hogy a weboldal sütiket használ, a számítógépén kis mennyiségű adat (cookie) kerül tárolásra. Ha törli a sütiket a számítógépéről vagy nem fogadná el a sütik használatát, a kikapcsolás gombra kattintva, előfordulhat, hogy a weboldal nem megfelelően fog megjelenni az ön számára.

A böngészőprogramokban lehetősége van a felhasználónak a sütik törlésére és tiltására is. Azonban így bizonyos weboldalakon lehet, hogy újra és újra meg kell csinálnia a korábban elvégzett beállításokat. Továbbá elképzelhető egyes funkciók nem megfelelő működése.

A sütik kezelését a különböző böngészőkben a linkekre kattintva el tudja végezni.  
Microsoft Edge https://windows.microsoft.com/hu-HU/internet-explorer/delete-manage-cookies
Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416
safari https://support.apple.com/kb/PH17191
opera help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

V. Adathozzáférés, adattörlés

A Szolgáltató ügyfelei a következőképpen férhetnek hozzá, vagy törölhetik a Szolgáltató által tárolt adataikat:

Amennyiben a weboldal felhasználója már jelentkezett tanfolyamara az adattörlési kérheti a Szolgáltató elérhetőségein a Szolgáltató által tárolt adatainak a törlését. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

VI. Felhasználó jogai, jogérvényesítés lehetősége

A felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését is, valamit – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, valamint a Szolgáltató elérhetőségein. A felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 3911400, E-mail: [email protected], weboldal: www.naih.hu)

VII. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató rendelkezéseit és adatvédelmi szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A weboldalon a jelentkezés elküldésével az érintett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy saját személyes adatait adta meg, és ezzel egy időben arról, hogy a megadott adatok valósak. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a megadott adatok valóságtartalmáért. Az ezzel kapcsolatos teljes– így mind a polgári,- és büntetőjogi felelősség- felelősség az érintettet terheli.

 

Budapest, 2018. május 24.