Szerzői jog

(I./1.) A Felhasználó jelen weboldal megtekintésével automatikusan kifejezetten elismeri, hogy a weboldalon feltüntetett adatokat a Szolgáltatótól tudta meg. A tájékoztatók, marketing -, oktatási -, ügyfél-akvizíciós anyagok, a weboldalon közzétett szöveges képes tartalom, letölthető dokumentumok és weboldal forráskódja a Szolgáltató és szerződött partnereinek a szellemi terméke. A weboldal tartalma a szerzői jog hatálya alá tartozik. A szerzői jog jogosultjai minden jogot fenntartanak.

Átadott információk rendeltetésszerű használata

(II./.1) A www.szappantanfolyam.hu weboldalon elhelyezett tartalom, a szabadon letölthető dokumentum (pl. letölthető tudásanyag), a tanfolyamon átvett nyomtatott dokumentum, tanfolyam tudásanyaga, Skype és e-mail konzultáció információi saját célra szabadon felhasználható, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy a Felhasználó csak saját célú – nem kereskedelmi – felhasználásra jogosult, ami kizár minden más célú felhasználást. Ide értve a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélye nélkül – az előadásokon való felhasználást, többszörözést, terjesztést, sokszorosítást, sugárzást, illetve elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételt továbbá az üzleti tevékenység során történő felhasználást is. A saját célú felhasználás nem irányulhat közvetlenül vagy közvetve bevételszerzésre. A Felhasználó a Szolgáltatást, megkapott információkat részleteiben sem használja hasonló vagy ugyanolyan szolgáltatáshoz, – például szappankészítő tanfolyamhoz, szappankészítés bemutatásához – sem saját maga, sem más javára. A Felhasználó a Szolgáltatás ismeretanyagát nem adja át olyan természetes vagy jogi személynek, aki hasonló szolgáltatáshoz használja azt fel.

(II./.2.) Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a fent meghatározott elemek nyilvános oktatási és kulturális célú felhasználását.

(II./3.) Tilos a weboldal anyagának, a letöltött fájloknak (.pdf), valamit a nyomtatott anyagoknak olyan módon való felhasználása, mely hátrányt okoz a Szolgáltatónak vagy a szerzőnek, sérti a emberi-, szakmai méltóságát vagy a méltányolható gazdasági érdekeit.

Jogi felelősség

(III./1.) A Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Felhasználó túllépi a felhasználási szerződésben, szerzői jogi nyilatkozatban meghatározott feltételeket a közzétett tartalom, letölthető fájlok és nyomtatott termékek felhasználási jogára vonatkozóan, akkor a Szolgáltató jogi úton érvényesíti a saját érdekeinek, valamint a fájlok és nyomtatott termékek szerzői jogainak védelmét, – a hatályos Szerzői Jogi trv., valamit a Ptk. biztosította lehetőségek által.

(III./2.) A Felhasználó tudomásul veszi,  hogy a szappankészítés során maga felelős a saját és környezete épségéért valamint a biztonsági intézkedések maradéktalan betartásáért (a teljesség igénye nélkül: hosszú ruházat, védő kötény, arcmaszk, védőszemüveg, gumikesztyű viselése, lúgoldás szabályainak ismerete és betartása).

Kártérítési kötelezettség

(IV./1.) A Felhasználó kártérítési kötelezettséggel tartozik az okozott anyagi és nem anyagi kárért, mely a jelen szerződésben – mely elválaszthatatlan része a felhasználási feltételeknek – foglalt kötelezettségeinek megszegéséből származik.

(IV./2.) A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltatás tartalmának a Szolgáltató írásos engedélye nélküli, jogtalan felhasználása esetén, a szerződés hibás teljesítéséből eredően kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 2 500 000 Ft, azaz kétésfél millió Forint, melynek átutalással történő megfizetésére 8 nap áll rendelkezésre. Jelen szerződés egyben az első felszólítás is (hibás teljesítés esetén) a kötbér megfizetésére. Hibás teljesítés nem jelenti a szerződés érvénytelenségét vagy felmondását.

Felelősség kizárása

(V./1.) A Szolgáltató kijelenti, hogy nem tartozik felelősséggel a Felhasználót ért kárra vonatkozóan és egyéb hátrányokért, mely a weboldal tartalma, nyomtatott termék, letölthető dokumentum jogtalan vagy nem rendeltetésszerű felhasználásából származhat.  A weboldalon lévő tanácsok, tippek általános tájékoztató jellegűek, nem egy egyedi eset megoldására születtek. Konkrét eseti felhasználásból eredő problémákért – ide értve jogi, de egészségügyi problémát is – , a Szolgáltató vagy a szerző nem vállal felelősséget, azért felelősségre nem vonható.

(V./2.) A Felhasználó által továbbadott vagy felhasznált információ miatt vagy a szappankészítés során fellépő esetleges egészségkárosodásért a Szolgáltató vagy a szerző nem vonható felelősségre. A Szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott információk felhasználásából vagy annak Felhasználó általi továbbadásából eredő Felhasználót vagy másokat ért kárért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.

(V./3.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatvesztésért, egyéb közvetlen vagy közvetett kárért – számítógépes vírus fertőzés, üzleti haszon elmaradása, üzleti információ elvesztése, – mely a weboldal használatából ered. A Szolgáltató felelőssége legfeljebb a fenti tartalmakért fizetett összeg nagyságáig terjed.

Záró rendelkezések

(VI./1.) Ezen kötelezettségek alól kizárólag a Szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, engedélye adhat felmentést.

(VI./2.) Kötelezett elismeri, hogy a Kötelezett jelen nyilatkozatba foglalt kötelezettségének megszegésével okozott kárért helytállni köteles, azért teljes anyagi felelősséget vállal.

(VI./3.) A Kötelezett tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatba foglalt kötelezettségek megszegéséért polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(VI./4.) A Kötelezett kijelenti, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatba foglalt kötelezettségét megszegi, és kárt okoz, köteles azt a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően megtéríteni.

(VI./5.) Az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik Felhasználók személyes adatainak kezeléséről.

(VI./6.) A Felhasználó hozzájárul az önként megadott adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez.

(VI./7.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztassa. Az Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. Erről rövid, szöveges formában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A Felhasználó felelőssége a Szabályzat változásainak figyelemmel kísérése. A Szolgáltatás használata egyúttal a módosított Szabályzat elfogadását jelenti.

(VI./8.) Megállapodnak abban a szerződő felek, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy az nem érinti a jelen Szerződés más rendelkezéseit.

(VI./9.) A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó valamit a magyar nyelv. A jogviták rendezésével kapcsolatban a felek kötelezik magukat, hogy peren kívül, békés úton járnak el. Ha ez sikertelen, elfogadják magukra nézve kötelezően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Copyscape által védett weboldal